Obchodné podmienky

Obsah :

1. Všeobecné ustanovenia

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3. Práva a povinnosti predávajúceho

4. Práva a povinnosti kupujúceho

5. Dodacie a platobné podmienky

6. Možnosť odstúpenia od zmluvy

7. Výmena tovaru

8. Záručná doba a reklamácia

9. Ochrana osobných údajov kupujúceho

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku (ďalej len kúpna zmluva) prostredníctvom internetovej stránky www.mojamoda.sk a www.materskamoda.cz (ďalej len eshop), medzi predávajúcim:


Názov firmy : Ing. Juliana Horváthová – MOJA MÓDA
082 52 Kokošovce 238
Registrácia : Živnostenský register Obvodného úradu Prešov
Číslo živnostenského registra: 750-29462

Fakturačné údaje:
IČO: 43597840
IČ DPH: 1032241144

Kontaktné údaje predávajúceho: office@mojamoda.sk
(ďalej len "Predávajúci")

a Kupujúcim, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar podľa objednávky kupujúceho a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa objednávky vrátane poštovného a balného.

1.2 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, aby sa tieto všeobecné obchodné podmienky vzťahovali na kúpnu zmluvu, ktorú týmto uzatvára prostredníctvom eshopu.

1.3 Prípadné spory vyplývajúce z týchto obchodných podmienok sa riadia právom Slovenskej republiky.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je OBJEDNÁVKA kupujúceho odoslaná predávajúcemu prostredníctvom eshopu. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza v momente potvrdenia objednávky predávajúcim. Objednávka sa týmto stáva záväznou pre obe strany. Objednávka musí obsahovať všetky povinné údaje v objednávkovom formulári - inak nemusí byť predávajúcim akceptovaná.


2.2 Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky.


2.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o objednávke, a to číslo objednávky, údaje o objednanom tovare a cene za tovar, údaj o cene a spôsobe doručenia a dobe expedície, celkovú cenu objednávky vrátane všetkých poplatkov, DPH a údaje o objednávateľovi.


2.4 Storno a zmena objednávky
2.4.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným akceptovaním. Objednávku môže kupujúci stornovať e-mailom, alebo telefonicky.
2.4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho)
b) tovar je vypredaný, čo nemuselo byť na stránkach eshopu zjavné v čase objednávky, nakoľko aktualizácia stavu zásob neprebieha online.
c) tovar, ktorého dostupnosť nie je označená „skladom", je vypredaný a nie je dostupný v externom sklade dodávateľa

2.4.3 V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, ktorým môže byť:
a) zmena objednávky kupujúcim
b) zrušenie časti alebo celej objednávky kupujúcim
c) zrušenie časti objednávky predávajúcim
2.4.4 V prípade, že dôjde k čiastočnému alebo úplnému zrušeniu objednávky a kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu čiastka prevyšujúca upravenú hodnotu objednávky bezodkladne prevedená späť na jeho účet.

2.5 úhrada kúpnej ceny
2.5.1 Predávajúci akceptuje platbu za tovar nasledujúcim spôsobom:
a) v hotovosti (prípadne platobnou kartou) pri prevzatí tovaru od kuriéra na dobierku
b) v hotovosti pri prevzatí tovaru zaslaného Slovenskou poštou na dobierku
c) v hotovosti (prípadne platobnou kartou) na výdajnom mieste služby Zásielkovňa
d) v hotovosti pri osobnom prevzatí vo výdajnom mieste predávajúceho
e) platbou vopred v plnej výške hodnoty objednávky bankovým prevodom na účet predávajúceho platobným systémom Tatrapay alebo podľa súhrnu objednávky zaslaného Predávajúcim na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú je Kupujúci povinný bezodkladne uhradiť
f) online platba platobnou kartou cez platobnú bránu Tatra banka, a.s.

Poplatky súvisiace s jednotlivými spôsobmi platby sú upravené na stránke eshopu v časti Doprava a platba.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný dodať podľa objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.  Zároveň si Predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť takú objednávku, ktorá nespĺňa Pravidlá zodpovedného nakupovania alebo má znaky špekulatívneho nákupu. 


3.2 Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.


3.3 Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o expedícii tovaru bezodkladne najneskôr do 2 pracovných dní od expedície.


3.4 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny alebo zálohy na dodaný tovar.


3.5 Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.


3.6 Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a náklady Kupujúceho, ktoré boli alebo mohli byť spôsobené:
a) oneskoreným dodaním tovaru kuriérskou službou, Slovenskou poštou alebo iným zvoleným prepravcom
b) predĺžením dodacej lehoty v dôsledku omeškania externého dodávateľa alebo štátnych sviatkov v SR alebo inom štáte EU
c) rozdielom medzi vyobrazením tovaru a jeho skutočným vyhotovením alebo nevhodne zvolenou veľkosťou tovaru.

Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na vrátenie tovaru podľa týchto obchodných podmienok.

3.7 Predávajúci má právo odmietnuť odoslanie objednávky formou dobierky zákazníkovi, ktorý si už v minulosti takto odoslanú objednávku neprevzal a žiadať úhradu vopred na účet.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s Predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.


4.2 Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

4.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky prípadne následnej mailovej komunikácii.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1 Tovar je predávaný podľa fotografií, vzorov a veľkostných tabuliek predávajúceho umiestnených na internetovej stránke eshopu predávajúceho.


5.2 Obvyklá doba dodania je 1-3 pracovné dni. Dobou dodania sa myslí čas medzi akceptovaním objednávky Predávajúcim a doručením tovaru Kupujúcemu. Táto doba dodania sa vzťahuje na veľkosti tovaru označené dostupnosťou „Skladom"


5.3 Dostupnosť a čas dodania ostatných tovarov a ich veľkostí je určená pre každú položku tovaru zvlášť. Predávajúci určuje dostupnosť v najlepšej viere a s prihliadnutím na dlhodobé skúsenosti, obvyklé dodacie lehoty svojich obchodných partnerov a štandardný pracovný týždeň bez sviatkov a dní voľna v SR alebo inom štáte EU.


5.4 Doba doručenia závisí od spôsobu platby a doručenia zvoleného Kupujúcim. Obvyklé doby a podmienky doručenia, rovnako aj spôsoby platby, sú k dispozícii na stránke eshopu v časti Doprava a platba SK, Doprava a platba CZ.


5.5 V prípade, že tovar nie je doručený v obvyklej dobe po oznámenom dni expedície, je povinnosťou kupujúceho informovať sa o zásielke na príslušnej pobočke doručovateľa.


5.6 Miestom dodania tovaru je adresa kupujúceho uvedená v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


5.7 V prípade, že kupujúci z akéhokoľvek dôvodu neprevezme zásielku v odbernej lehote a tovar je zaslaný späť predávajúcemu,
5.7.1 má predávajúci nárok na náhradu vzniknutých nákladov bez ohľadu na to, či Kupujúci požiada o opätovné doručenie alebo od kúpnej zmluvy odstúpi
5.7.2 V prípade, že Kupujúci od kúpnej zmluvy neodstúpi a má o doručenie tovaru záujem, Predávajúci tovar doručí len za predpokladu uhradenia celej kúpnej ceny, poštovného a vyúčtovaných dodatočných nákladov vopred, prípadne formou doplatku na účet.
5.7.3 V prípade, že Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi a neuhradí Predávajúcemu náklady podľa bodu 5.7.1, Predávajúci si vyhradzuje právo pripočítať tieto náklady k nasledujúcej objednávke Kupujúceho.

5.8 V prípade, že kupujúci neprevezme tovar, porušuje tým svoju povinnosť podľa bodu 4.2 týchto obchodných podmienok. Predávajúcemu týmto vzniká nárok na náhradu poštovného za zaslanie tovaru kupujúcemu a za jeho vrátenie doručovateľom. Predávajúci tieto náklady vyúčtuje Kupujúcemu, ktorý týmto súhlasí s ich úhradou alebo započítaním na nárok z vrátenia kúpnej ceny bez výhrad.


5.9 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, hlavne neporušenosť prepravného obalu, tovar ako aj jeho obal, hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že prepravný obal alebo tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ.

6. Možnosť odstúpenia od zmluvy

6.1 Kupujúci (Spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej zákon).

6.1.1 Tovar sa podľa zákona považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru

6.1.2 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.1.3 Ak sa tak rozhodne, je povinný túto skutočnosť oznámiť v horeuvedenej lehote predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, prípadne vyplnením Formulára na vrátenie tovaru , ktorý je dostupný na stránke eshopu v časti Vrátenie, výmena tovaru.

6.1.4 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

6.1.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6.1.6 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.1.7 Kupujúci má právo vrátiť časť objednaného tovaru alebo ho vymeniť v lehote podľa bodu 6.1. avšak takéto vrátenie tovaru nie je odstúpením od zmluvy podľa citovaného zákona.                                                                                       

6.1.8 V prípade, že Kupujúcemu nebolo účtované poštovné pri nákupe z dôvodu, že kúpna cena tovaru prekročila Predajcom stanovenú hranicu a súčasne je cena tovaru, ktorú si Kupujúci nakoniec ponechal nižšia, ako táto hranica, má Predávajúci právo na plnú cenu poštovného platného pre Kupujúcim zvolený spôsob doručenia.

 

6.2 Vrátený tovar je Kupujúci povinný zaslať predávajúcemu na adresu: Ing. Juliana Horváthová - MOJA MÓDA, Nám. mieru 1, 08001 Prešov, ak predávajúci neurčí inak, ako doporučený list alebo poistený balík na vlastné náklady. Tovar zaslaný formou dobierky predávajúci nie je povinný prevziať. Riziko straty zásielky počas prepravy Predávajúcemu znáša Kupujúci.


6.3 Podmienkou vrátenia plnej kúpnej ceny tovaru je:
a) odoslanie tovaru v zákonnej lehote do 14 dní
b) zdokladovanie nákupu tovaru u Predávajúceho (kópia faktúry, kópia výpisu z účtu...)
c) určenie čísla účtu, na ktorý má byť platba poukázaná
6.3.1 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že vrátený tovar nesie známky používania nad rámec horeuvedeného, Predávajúci si po odsúhlasení Kupujúcim vyhradzuje právo znížiť poukázanú platbu Kupujúcemu


6.4 Predávajúci má povinnosť vrátiť kúpnu cenu tovaru kupujúcemu bezodkladne po jeho prevzatí.

7.Výmena tovaru

7.1 V prípade, že má Kupujúci záujem o výmenu tovaru z dôvodu nesprávne zvolenej veľkosti, má právo vymeniť ho za inú veľkosť, prípadne za iný tovar v rovnakej cene.


7.2 V prípade, že má Kupujúci záujem o výmenu za tovar, ktorý je drahší ako pôvodný, doplatí Predávajúcemu rozdiel prevodom na účet, ak sa s Predávajúcim nedohodnú inak.


7.3 V prípade, že má Kupujúci záujem o výmenu za tovar, ktorý je lacnejší ako pôvodný, Predávajúci uhradí rozdiel na účet Kupujúceho.


7.4 Tovar na výmenu musí spĺňať náležitosti uvedené v bode 6.3 a Kupujúci ho zasiela podľa podmienok uvedených v bode 6.2.


7.5 Predávajúci zrealizuje výmenu bezodkladne po prevzatí tovaru alebo po pripísaní platby podľa bodu 7.2. na účet Predávajúceho, podľa toho čo nastane neskôr.


7.6 Náhradný tovar zasiela Predávajúci Kupujúcemu na vlastné náklady.

8. Záručná doba a reklamácia

8.1 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.


8.2 Proces reklamácie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.


8.3 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

9. Ochrana osobných údajov kupujúceho

9.1 Osobné údaje Kupujúceho sú spracovávané podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci môže byť pre účely tohto článku označený ako „dotknutá osoba"
9.1.1 Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu www.mojamoda.sk a www.materskamoda.cz
Ing. Juliana Horváthová – MOJA MÓDA
082 52 Kokošovce 238
IČO: 43597840
DIČ: 1032241144
IČ DPH: SK1032241144
9.1.2 Predávajúci získava a spracúva osobné údaje iba na základe právneho základu plnenia kúpnej zmluvy, plnenia zákonných povinností a oprávneného záujmu Z tohto dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

9.2 Účel spracovania osobných údajov
a) vystavenie daňového dokladu – faktúry a účtovná evidencia Predávajúceho
b) doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
c) komunikácia s kupujúcim prostredníctvom elektronickej pošty, prípadne telefonicky z dôvodu potvrdenia objednávky, platby za tovar, spresnenia termínu dodávky tovaru, atď.
d) vrátenie platby na účet Kupujúceho
e) uľahčenie opakovaného nákupu Kupujúceho na eshope Predávajúceho

9.3.1 Zoznam osobných údajov získavaných prostredníctvom objednávkového formulára
a) meno a priezvisko
b) názov firmy (iba ak si kupujúci dáva tovar zaslať do zamestnania)
c) adresa bydliska (ulica, číslo domu, mesto, PSČ)
d) e-mail
e) telefónne číslo
f) zoznam nakúpených tovarov

9.3.2. Zoznam ostatných osobných údajov získavaných mailom, alebo prostredníctvom Formulára na vrátenie tovaru:
a) číslo účtu v tvare IBAN

9.4 Forma spracovania osobných údajov a doba ich spracovania
9.4.1 Osobné údaje Kupujúceho sú uložené:
a) v účtovnom systéme Predávajúceho v rozsahu odseku 9.3.1 bodov a až c a f
b) v elektronickom systéme prepravných spoločností Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO:35834498; Zásielkovňa, s.r.o., IČO:48136999 a Slovenská pošta, a.s., IČO:36631124 v rozsahu odseku 9.3.1 bodov a, b, c a e
c) v redakčnom systéme webovej stránky Predávajúceho , ktorého poskytovateľom je spoločnosť IRISOFT, s.r.o.,IČO:36332275 v celom rozsahu odseku 9.3.1.
d) v účtovných dokladoch Predávajúceho v celom rozsahu odseku 9.3.1
e) v mailovej schránke Predávajúceho v rozsahu odseku 9.3.1 a 9.3.2

9.4.2 Osobné údaje Kupujúceho uložené v systémoch prevádzkovaných tretími stranami sa nepovažujú za poskytnuté tretím stranám a tretie strany nemajú právo s takto zverenými údajmi akýmkoľvek spôsobom manipulovať, spracúvať ich alebo ich poskytovať iným tretím stranám.

9.5 Poskytnutie údajov tretím stranám
Osobné údaje predávajúci neposkytne žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem:
9.5.1 zasielateľských spoločností , aj to len v rozsahu potrebnom na doručenie zásielky (meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku) za účelom doručenia zásielky a
9.5.2 spoločností prevádzkujúcich cenové porovnávače pre potreby spotrebiteľov, menovite:
a) Heureka Shopping s.r.o., IČO 02387727, Česká republika v rozsahu bodu 9.3.1 d a f, za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail Kupujúcemu s možnosťou hodnotenia. Kupujúci nemá povinnosť daný formulár vypĺňať. Tento súhlas môže Kupujúci odmietnuť ešte pred odoslaním objednávky predávajúcemu

Získané osobné údaje predávajúci nezverejní žiadnou inou formou.

9.6 Doba uchovávania osobných údajov a ich likvidácia
9.6.1Prevádzkovateľ získané osobné údaje uchováva v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 428/202 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.
9.6.2 Osobné údaje uchovávané spôsobom podľa odseku 9.4.1 bodov b, c, a e sú likvidované dňa 31.12. roka nasledujúcom po roku, v ktorom Kupujúci osobné údaje Predávajúcemu poskytol.

9.7 Práva a povinnosti kupujúceho (dotknutej osoby)
9.7.1 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje Kupujúce spracúvané
b) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
c) informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
d) odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
e) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
f) likvidáciu jej osobných údajov aj pred uplynutím lehôt stanovených v bode 9.6.2 ak to legislatíva umožňuje
9.7.2 Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
c) alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.
9.7.3 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9.8 Kupujúci si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese office@mojamoda.sk alebo písomne na adrese sídla Predávajúceho. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

10. E-shop www.mojamoda.sk a www.materskamoda.cz používa na ochranu formulárov Invisible reCAPTCHA od Google. 

11. Pravidlá zodpovedného nakupovania

a) Objednám si oblečenie, ktoré potrebujem a chcem si ho nechať v prípade, že mi dobre sadne.

b) Pre výber správnej veľkosti si pozriem tabuľku veľkostí a premeriam sa. Ak sa neviem rozhodnúť, poradím sa s obsluhou eshopu a vyberiem si najvhodnejšiu veľkosť. Ak mi napriek tomu veľkosť nesadne, mám možnosť následnej bezplatnej výmeny za inú veľkosť.

c) Ak si nie som istá veľkosťou, neobjednávam viac kusov z daného modelu.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať